Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanlığı Görevleri

Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanlığının faaliyet alanı ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:


a) 
Yurtdışındaki gelişmeleri takip ederek bunların ulusal planlara ve politikalara yansımalarına yönelik çalışmaları yürütmek ve Bakanlık makamı ile ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

 

b) Uluslararası gündemde yer alan çevre ve iklim değişikliğine ilişkin konuları takip etmek, yeni politikalar geliştirilmesine destek sunmak, gerektiğinde Bakanlığı temsil etmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.

 

c) Uluslararası kuruluşlara katılım sürecinin koordinasyonunu sağlamak ve işlemlerini yürütmek.

 

ç) Çok taraflı uluslararası anlaşmalara, sözleşmelere ve protokollere taraf olma ile bunların tadili çalışmalarına dair görüş hazırlamak ve sürecin koordinasyonunu sağlamak.

 

d) Uluslararası kuruluşların ülkemiz için önem arz eden faaliyetlerini takip etmek ve gerekli çalışmaları yürütmek.

 

e) Bakanlık makamının AB ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle gerçekleştireceği temaslara ilişkin süreci yürütmek.

 

f) Bakanlığın, AB ile her türlü diyalog ve müzakere süreçlerini yürütmek.

 

g) Türkiye ile AB arasında ulaştırma ve haberleşme alanlarındaki ilişkilerin ulusal politika ile stratejilere uygun bir şekilde geliştirilmesine ve bu alanlardaki ulusal mevzuatın AB müktesebatına uyumlaştırılmasına katkı sağlamak.

 

ğ) Uluslararası kuruluşlar ve AB tarafından yayımlanan mevzuata uyum sürecini takip etmek.

 

h) AB ile ilgili hazırlanan eylem planlarında yer alan tedbirlerin zamanında gerçekleştirilmesi amacıyla Bakanlık birimleriyle eş güdümü sağlamak.

 

ı) AB'ye üyelik çerçevesinde hazırlanan İlerleme Raporu ile Ekonomik Reform Programına ve müzakere fasıllarına katkı vermek.

 

i) AB birlik programları ile mali destekli projelerin hazırlıklarını ve yürütülmesini takip etmek ve katkı sağlamak.

 

j) AB desteğiyle yürütülen mekanizmalar kapsamında gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri, çalıştaylar ve uzman talepleri ile ilgili eş güdümü sağlamak.

 

k) Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı üzerinde ulusal ulaştırma ağımıza yönelik altyapı ve trafik verilerinin yıllık olarak toplandığı ve analiz edildiği Ulaştırma Bilgi Yönetim Sistemini yönetmek ve verilerin güncelliğini sağlamak.

 

l) Gümrük Birliği konusunda Bakanlığımızın sorumluluk yetki alanına giren çalışmaların eş güdümünü sağlamak.


m) AB ile ilgili eğitimler, burslar ve görevlendirmeler hakkında ilgili birimleri bilgilendirmek ve eşgüdüm sağlamak.


n)   UABDİS ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.


o)   AB ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde mevzuat envanterinin elektronik ortamda tutulmasına yönelik faaliyetleri yürütmek.


p)   Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanlığının uluslararası alandaki görevleri aşağıda belirtilmiştir:


a) Toplulukların milli güç unsurlarından olan ulaştırma, haberleşme ve altyapı başlıklarında gerekli incelemeleri yapmak ve bilgi toplamak.

 

b) Ülkelerin ve uluslararası kuruluşların strateji değişimlerine göre yeni politikalar oluşturmaya yarayacak nitelikli bilgileri edinmek ve kıymetlendirmek, orta ve uzun vadede imkân ve yetenekleri ile zaaf ve eksiklerini tespit ederek ülkemizin izleyeceği muhtemel politikayı ortaya koymak.

 

c) Ülkemizin dış politika ve taahhütleri çerçevesinde sürekli sahip olunması gereken bilgileri toplamak ve kıymetlendirmek.

 

ç) Ülkemizin politikalarına zarar verici faaliyetlerin engellenmesi amacı ile tespit ve analizlerde bulunmak.

 

d) Ülkemizin menfaatleri çerçevesinde oluşturulan stratejilerin etkili olarak hayata geçirilmesine yönelik uluslararası faaliyetlere katkı sunmak.

 

e) Ülkemiz adına yapılacak müzakerelere temel teşkil edecek analizleri yapmak.

 

f) Aramızda değer verilen ortak bir bağ bulunan ülkeler ile ulaştırma, haberleşme ve altyapı alanındaki iş birliği imkânlarını araştırmak.

 

g) Yeni teknolojik gelişmelerin oluşturabileceği fırsat ve tehditleri analiz etmek.

 

ğ) Ülke analizlerinin değerlendirilmesi, günlük haber akışının takibi ve olgu doğrulamaları neticesinde alınacak tedbirleri belirlemek ve planlama yapmak.