TAIEX Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında başvurulan en önemli araçlardan biri olan TAIEX Mekanizması, özellikle aday ve potansiyel aday ülkelerin AB’ye uyum çalışmalarına teknik destek sağlamaktadır.  Faydalanıcı ülkelere çalıştay, uzman desteği ve çalışma ziyareti gibi imkânlar sunan mekanizmanın temel amacı hem hazırlık hem de uygulama aşamasında ülkelerin ulusal mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlaştırılmasını desteklemektir.

TAIEX mekanizmasının koordinasyon çalışmaları, Ulusal İrtibat Noktası sıfatıyla Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Mekanizmanın daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla her Bakanlık için oluşturulacak başvurularda eşgüdümü sağlamak üzere TAIEX Temas Kişileri belirlenmiştir. 

TAIEX mekanizmasının daha etkin kullanılmasını ve AB'ye uyum sürecinde Bakanlığımızın görev alanına giren konularda yapılacak çalışmalarda mekanizmanın sunduğu imkânlardan daha fazla yararlanılmasını sağlamak amacıyla Bakanlığımızın TAIEX Temas Noktası olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından bir çalışma başlatılmıştır.  Bu çerçevede, öncelikli olarak bu konuda kurumsal kapasitenin geliştirilmesini sağlamak amacıyla 23 Eylül 2021 Perşembe günü Dış İşleri Bakanlığı AB Başkanlığı ve Bakanlığımızın ilgili paydaşlarının geniş katılımıyla bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik kapsamında TAIEX mekanizmasının işleyişini anlatan ayrıntılı bir sunum yapılmış, paydaşların da desteğiyle konuyla ilgili deneyimler paylaşılmış ve sorular cevaplanmıştır. Gerçekleştirilen etkinliği takiben, TAIEX mekanizması çerçevesinde fayda sağlanabilecek konuların tespit edilmesine yönelik bir ihtiyaç analizi yapılması planlanmaktadır. 

TAIEX mekanizmasının etkin kullanılmasıyla birlikte Bakanlığımızın AB’ye uyum sürecine katkı sağlanması ve uyum düzeyinin artırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, TAIEX dahil olmak üzere Bakanlığımızın özellikle Avrupa Birliği tarafından sunulan tüm imkânlardan azami şekilde faydalanmasını sağlayacak çalışmalara devam edilmesi planlanmaktadır.
  


Fotoğraflar