Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görevleri

a) Bakanlık Stratejik Planında yer alacak Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin belirlenmesini sağlamak.

 

b) Genel Müdürlüğün hedef ve öncelikleri doğrultusunda performans bütçesi ve programının hazırlanmasını sağlamak.

 

c) Genel Müdürlüğün haftalık, aylık ve yıllık faaliyetlerinin raporlanmasına ait iş ve işlemleri yürütmek.

 

ç) Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda yer alacak Genel Müdürlük faaliyetlerine ilişkin bilgilerin hazırlığını yapmak.

 

d) İç Kontrol Eylem planında yer alan Genel Müdürlük faaliyetlerine ilişkin görevlerin takibi ve İç Kontrol Sistemi iş ve işlemlerini yürütmek.

 

e) Genel Müdürlüğe intikal eden soru önergelerine cevap vermek.

 

f) Sayıştay ve kurum içinden gelen denetim raporları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 

g) Mevzuat taslaklarına ilişkin değerlendirmeleri koordine etmek.

 

ğ) Genel Müdürlük içindeki evrak kayıt ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 

h) Genel Müdürlük tarafından tasnif edilen arşiv belgeleri ile ileride arşiv belgesi haline gelebilecek belgelerin tespiti, arşiv belgelerinin mevzuatta belirtilen usullere uygun şekilde muhafazası ve lüzum görülmeyen arşiv belgelerinin imhasını sağlamak.

 

ı) Genel Müdürlüğe gelen her türlü gizli ve kontrollü evrakın usulüne uygun olarak muhafaza edilmesini sağlamak, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 

i)  Genel Müdürlük e-imza ve Belgenet ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 

j) Genel Müdürlüğün temsil ve protokol işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

 

k) Bakanlık Makamının yurtdışı ziyaretlerinde ve yurtdışında gerçekleştirilecek etkinlikleri ile yurtdışından gelen misafirleri için ülkemizde gerekli düzenlemeleri yapmak.

 

l) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa istinaden Genel Müdürlük görev alanı dahilinde yer alan konularda, Cumhurbaşkanlığı Bilgi Edinme Merkezi (CİMER) ve Bakanlık Bilgi Edinme Birimine iletilen başvuruların ilgili birimlere sevk ve takibini yapmak.

 

m) Genel Müdürlük personelinin maaş ve sosyal haklarıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

 

n) Genel Müdürlük personelinin tayin, atama, emeklilik, özlük hakları, yıllık izin, rapor ve mesai giriş-çıkış işlemlerini takip etmek.

 

o) Genel Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak ve takibini yapmak.

 

ö) Genel Müdürlüğe tahsis edilen cari ve yatırım bütçelerinin yıl içinde ödenek kullanımını alt kırımları dahilinde detaylı olarak takip etmek ve cari ve yatırım bütçeleri içerisinde ödenek kullanımına ilişkin alınması gereken tedbirleri analiz etmek.

 

p) İlgili mevzuat hükümleri esas alınarak yıl içerisinde yapılan ödemelerle ilgili, nakit talebi işlemlerinin yürütülmesi ile ayrıntılı harcama programının, kesin hesap cetvelinin ve kurumsal mali durum ve beklenti raporunun oluşturulması ve bütçe gideri tablosunun hazırlanması hususlarında iş ve işlemleri yürütmek.

 

r) Kurum içi veya kurum dışı personel nakillerine ilişkin bildirimlerin düzenlenmesi ve Merkez Saymanlık kanalıyla Genel Müdürlük ile personel ilişiğinin kesilmesi işlemlerini yürütmek.

 

s) Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu abonelik işlemlerini takip etmek.

 

ş) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek.

 

t) Bakanlık birimlerinin yurt dışı geçici görevlendirme işlemlerini yürütmek.

 

u) Genel Müdürlük personelinin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluk ödemelerini yapmak ve envanter tutmak.

 

ü) İlgili personel tarafından hazırlanarak Genel Müdürlüğümüze gönderilen Yurtdışı Geçici Görev Sonuç Raporları dahil UABDİS’e gerekli veri girişlerini sağlamak.

 

v) Genel Müdürlük birimlerine ait taşınır kayıtları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 

y) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.