AB Yatırımları Dairesi Görevleri

a) Avrupa Birliğince ulaştırma altyapısı alanında sağlanan fonların yönetiminden sorumlu Program Otoritesinin ilgili görevlerini yerine getirmek.


b) Yıllık veya çok yıllık Ulaştırma Operasyonel Programlarını hazırlamak.


c) Operasyonel Programın uygulamasının izlenmesi hususunda gerekli dokümanların hazırlanmasını sağlamak ve Sektörel İzleme Komitesi çalışmalarına rehberlik etmek.


ç) Yıllık Sektörel ve Nihai Uygulama Raporlarını hazırlamak ve ilgili kurumlara sunmak.


d) Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenecek yatırım ve faaliyetlere ilişkin projeleri seçmek.


e) AB müktesebatı, uluslararası anlaşmalar ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında desteklenen yatırım ve faaliyetlere ilişkin ihaleleri yapmak ile sözleşmeleri akdetmek, yürütmek, kontrol ve izlemelerini gerçekleştirmek.


f) Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenen projelerin ödemelerini yapmak ve muhasebe kayıtlarını tutmak.


g) Uygun bir denetim izi temini için tüm belgelerin muhafazası hakkında kurallar koymak.


ğ) Ulaştırma Operasyonel Programına ait ayrı bir muhasebe sistemi veya ayrı bir muhasebe kodlaması bulundurmak.


h) Ulusal Fona ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisine, harcamalara ilişkin mevzuat çerçevesinde talep edilen her türlü bilgiyi sağlamak.


ı) Raporlama ve bilgi sistemi kurarak sistemin sürdürülebilirliğini ve güncelliğini sağlamak.


i) Beyan edilen harcamaların ilgili kurallara uygunluğunu, mal veya hizmetlerin uygun olarak teslim edildiğini ve yapılan ödeme taleplerinin doğruluğunu sağlamak.


j) Gerekli görüldüğünde usulsüzlük raporlaması yapmak.


k) AB tanıtım ve görünürlük gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak.


l) Akreditasyon şartlarının yerine getirilmesini sağlamak, akreditasyonun geri çekilmesi/askıya alınması gibi durumlarla karşılaşılmaması amacıyla gerekli tüm tedbirleri almak.


m) İlgili kurum ve kuruluşlara yürütülen proje ve faaliyetlerle ilgili bilgi, belge ve raporların intikalini sağlamak.


n) Genel Müdürlük çalışmalarına ilişkin UABDİS’e gerekli veri girişlerini sağlamak.


o) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.