AB Yatırımları Dairesi Görevleri

1) Avrupa Birliğince ulaştırma altyapısı alanına sağlanan fonların yönetiminden sorumlu Program Otoritesi’nin ilgili görevlerini yerine getirmek

2) Yıllık veya çok yıllık Ulaştırma Operasyonel Programlarını hazırlamak

3) Operasyonel Programın uygulanmasının kalitesini izleme hususunda gerekli dokümanların hazırlanmasını sağlamak; bu suretle Sektörel İzleme Komitesi çalışmalarına rehberlik etmek

4) Yıllık Sektörel ve Nihai Uygulama Raporlarının hazırlamak ve ilgili kurumlara sunmak

5) Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenecek yatırım ve faaliyetlere ilişkin projelerin seçimini yapmak

6) Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenen yatırım ve faaliyetlerin ihalesini Avrupa Birliği müktesebatı, uluslararası anlaşmalar ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapmak

7) Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenen yatırım ve faaliyetlerin sözleşmelerini Avrupa Birliği müktesebatı, uluslararası anlaşmalar ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapmak, yürütme, kontrol ve izlemelerini gerçekleştirmek

8) Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenen projelerin ödemelerini yapmak, muhasebe kaydını tutmak

9) Operasyonların finansman için seçilmesini ve programlara uygulanabilir kriter ve yöntemlere uygun olarak onaylanmış olmasını ve bunların Topluluk mevzuatına ve ulusal mevzuata uygunluğunu sağlamak

10) Uygun bir denetim izi temini için tüm dokümanların muhafazası hakkında kurallar koymak

11) İhale ve hibe prosedürlerini, takip eden sözleşmeleri, nihai faydalanıcılara yapılacak ödemeleri ve gerekli durumlarda yapılan ödemelerin geri alınmasını düzenlemek

12) Sürdürülen Operasyonların uygulanmasına dahil olan bütün birimlerin ayrı bir muhasebe sistemi veya ayrı bir muhasebe kodlamasının bulundurmak

13) Ulusal Fona ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi’ne, harcamaya ilişkin yürütülen usullere ve doğrulamalara ilişkin her türlü gerekli bilgiyi sağlamak

14) Raporlama ve bilgi sisteminin kurmak, sürdürülebilirliğini ve güncelliğini sağlamak

15) Beyan edilen harcamaların ilgili kurallara uygunluğunu, ürünlerin veya hizmetlerin onay kararına uygun olarak teslim edildiğini ve nihai faydalanıcılar tarafından yapılan ödeme taleplerinin doğru olduğunu sağlamak için doğrulamalar yapmak

16) Usulsüzlük raporlamasını yapmak

17) Tanıtım ve görünürlük gerekliliklerine uyulmasını sağlamak

18) Komisyon tarafından yetki devrini takiben akreditasyon kriterinin yerine getirilmesini sağlamak

19) İlgili kurum ve kuruluşlara yürütülen proje ve faaliyetlerle ilgili bilgi, belge ve raporları vermek